Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2017

Cập nhật lúc: 20:13 25/02/2018

Đó chính là nội dung Quyết định số 370/QĐ-UBND, ngày 12/02/2018, của UBND tỉnh  về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2017.

Theo đó, với 1.046 thí sinh được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk phê duyệt đủ điều kiện dự thi công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2017, trong đó thi sinh dự thi nhóm chuyên ngành quản lý hành chính có 827 thí sinh; nhóm chuyên ngành Kế toán- Thủ quỹ có 100 thí sinh; nhóm chuyên ngành kiểm lâm có 84 thí sinh; nhóm chuyên ngành công nghệ thông tin truyền thông có 35 thí sinh.

Tại Quyết định, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2017 có trách nhiệm thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển theo quy định. Quyết định này thay thế Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2017 đồng thời giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2017 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

TV