Năm 2018, các tỉnh Tây Nguyên sẽ được nhận 01 Cờ thi đua của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cập nhật lúc: 16:07 29/10/2018

Cục Nghệ thuật biểu diễn vừa có văn bản số 658/NTBD-VP, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh thành, phố về hướng dẫn bình xét khen thưởng chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn năm 2018.

Theo đó, năm 2018 trong lĩnh vực chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn, Cục Nghệ thuật biểu diễn sẽ trình 04 Cờ thi đua của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cho tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, dẫn đầu trong tổ chức hoạt động và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực chuyên ngành Nghệ thuật biểu diễn (01 Cờ dành cho Khu vực các tỉnh phía Bắc; 01 Cờ dành cho Khu vực các tỉnh phía Nam; 01 Cờ dành cho Khu vực các tỉnh Tây Nguyên và 01 Cờ dành cho các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp ngoài Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Về Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch: Dành tặng cho 24 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức hoạt động và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực chuvên ngành Nghệ thuật biểu diễn theo 03 khu vực: Bắc, Trung, Nam.

Về thành phần hồ sơ, gồm: Tờ trình, Biên bản họp Hội đồng TĐKT, báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân (02 bộ) và Công văn đề nghị khen thưởng của các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Cục Nghệ thuật biểu diễn chậm nht là ngày 25/01/2019./.

Minh Long