Hệ thống hóa định kỳ văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh

Cập nhật lúc: 13:34 22/12/2017

Ngày 14/12/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3460/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch hệ thống hóa định kỳ văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh (kỳ 02).

Mục đích của Kế hoạch nhằm tập hợp, xem xét, đối chiếu, đánh giá toàn diện văn bản QPPL do HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh ban hành trong kỳ hệ thống hóa 02; lập và công bố danh mục văn bản QPPL đã hết hiệu lực thi hành hoặc bị bãi bỏ, cần sửa đổi, bổ sung để các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết, thực hiện thống nhất, đồng bộ, kịp thời khắc phục tồn tại, bất cập trong hệ thống văn bản QPPL của tỉnh; phát hiện, phân tích những vấn đề còn tồn tại trong việc soạn thảo, ban hành, công bố... văn bản thuộc từng lĩnh vực để rút kinh nghiệm, góp phần hoàn thiện công tác xây dựng và ban hành văn bản QPPL của tỉnh, của cấp huyện, cấp xã.

Việc hệ thống hóa văn bản QPPL do HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh phải được tiến hành thường xuyên, đồng bộ; kịp thời công bố Tập hệ thống hóa văn bản còn hiệu lực và các danh mục văn bản; tuân thủ trình tự, thủ tục thực hiện hệ thống hóa; xác định rõ trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch…

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các Sở, ngành ở tỉnh, UBND cấp huyện triển khai thực hiện./.

TV