Giai đoạn 2018 -2020 có 8 huyện được công nhận thoát nghèo

Cập nhật lúc: 10:55 13/03/2018

Đó là một trong những nội dung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 275/QĐ-TTg, ban hành ngày 07/03/2018 về Danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo trong giai đoạn 2018 - 2020.

Một góc huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk

Theo đó, Danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo thuộc 29 tỉnh trong giai đoạn 2018 - 2020 được chia theo 03 nhóm: Nhóm 1 gồm 56 huyện nghèo thuộc 19 tỉnh; nhóm 2 gồm 29 huyện thuộc 18 tỉnh được xét bổ sung vào danh sách huyện nghèo giai đoạn 2018 - 2020 (Huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang;  huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La;  huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa; huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa; huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum; huyện M’Drk, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk;  huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông;...); nhóm 3 gồm 08 huyện thuộc 06 tỉnh được công nhận thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020 (Huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn; huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ; Huyện Tân Uyên, Than Uyên, tỉnh Lai Châu; huyện Quỳnh Nhai, Phù Yên, tỉnh Sơn La; huyện Như Xuân, ttỉnh Thanh Hóa; huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi).

Ngân sách trung ương bảo đảm hỗ trợ thực hiện các cơ chế, chính sách quy định tại Điều 2 Quyết định này đối với các huyện nghèo (trừ các huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh thuộc tỉnh Khánh Hòa) và huyện thoát nghèo từ nguồn ngân sách bố trí thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP và Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg.

Tỉnh Khánh Hòa bảo đảm từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác trên địa bàn để hỗ trợ cho huyện Khánh Sơn và huyện Khánh Vĩnh thực hiện các cơ chế, chính sách với định mức tối thiểu như đối với các huyện nghèo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Quyết định này.

 Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:  Dự toán, cân đối nguồn vốn hỗ trợ các huyện nghèo bổ sung thuộc Nhóm 2 quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định này và thực hiện Điều chỉnh kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2018 - 2020 của 06 tỉnh có 08 huyện thoát nghèo, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định;  Hướng dẫn các huyện nghèo mới bổ sung xây dựng Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020; tổ chức thẩm định danh Mục các công trình đầu tư hạ tầng của các huyện nghèo theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Ủy ban nhân dân các tỉnh có huyện nghèo và huyện thoát nghèo có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ theo quy định tại Điều 2 và Điều 3 Quyết định này.

 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

 

Thụy Phương