Đắk Lắk ban hành Bộ Chỉ số mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

Cập nhật lúc: 20:06 24/02/2018

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định số 366/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ Chỉ số mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Lắk.
 

Ảnh minh họa

Đối tượng thực hiện là các cơ quan, đơn vị (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động, Thương binh và xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ, Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh) và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (kể cả xã, phường, thị trấn).

Theo đó, Bộ tiêu chí xác định Chỉ số mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các Sở được xác định trên 04 nhóm chỉ tiêu tương ứng với 22 tiêu chí; Bộ tiêu chí xác định Chỉ số mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của UBND các huyện, thị xã, thành phố được xác định trên 04 nhóm chỉ tiêu tương ứng với 25 tiêu chí.

Có 02 giải pháp thực hiện được đề ra, gồm: Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành đối với việc xác định Chỉ số mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về Chỉ số mức độ ứng dụng công nghệ thông tin.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai việc báo cáo số liệu xác định Chỉ số mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong phạm vi trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương theo hướng dẫn; tổng hợp tài liệu kiểm chứng và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước 30/01 hàng năm.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn việc báo cáo số liệu xác định Chỉ số mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức công bố Chỉ số mức độ ứng dụng công nghệ thông tin vào Quý I hàng năm;…

Thụy Phương