Đã có biên chế công chức năm 2019 cho các Sở, ngành và UBND các huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 09:41 11/01/2019

Nội dung này vừa được UBND tỉnh thông qua tại Quyết định số 48/QĐ-UBND về giao biên chế công chức của tỉnh Đắk Lắk năm 2019.

Theo đó, trong năm 2019 tổng số công chức của tỉnh Đắk Lắk là 3.082 biên chế, trong đó biên chế giao cho các cơ quan, đơn vị sử dụng: 3.080 biên chế (Các sở, ban, ngành: 1.451 biên chế; Đội Công tác phát động quần chúng tỉnh: 17 biên chế; UBND các huyện, thị xã, thành phố: 1.529 biên chế; Đội công tác phát động quần chúng cấp huyện: 83 biên chế) và biên chế dự nguồn tinh giản: 02 biên chế.

Như vậy, trong năm nay, hầu hết chỉ tiêu biên chế của tỉnh giao cho các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đều giảm so với năm 2018 (giảm 129 công chức và 03 cho đội phát động quần chúng).

Riêng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong năm 2019 được giao 57 công chức, giảm 01 công chức so với năm 2018.

Tại văn bản, UBND tỉnh đã giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ biên chế công chức được giao để quản lý, sử dụng cán bộ, công chức theo đúng quy định hiện hành./.

TV