Công tác cải cách hành chính: Còn nhiều bất cập

Cập nhật lúc: 12:23 31/10/2017

Tiến độ cải cách hành chính (CCHC) vẫn còn chậm, hiệu quả đạt thấp so với mục tiêu, yêu cầu đặt ra; mức độ chuyên nghiệp, kỹ năng hành chính của công chức, viên chức hạn chế... Đó là một số đánh giá của Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện CCHC nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh (Đoàn kiểm tra 1560) sau đợt kiểm tra vừa qua.

Kết quả kiểm tra công tác CCHC năm 2017 tại 13 sở, ngành, địa phương cho thấy, điểm nổi bật là sự chấp hành các quy định, chỉ đạo về CCHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương tốt hơn năm trước. Việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp CCHC chủ động, đồng bộ, toàn diện và hiệu quả hơn. Các sở, ngành được kiểm tra đã có nhiều nỗ lực trong việc tham mưu hoàn thiện, cụ thể hóa triển khai các quy định, chính sách quản lý, phát triển kinh tế - xã hội, tạo thuận lợi rõ rệt cho doanh nghiệp, người dân.

Thành viên Đoàn 1560 kiểm tra thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND xã Ea Pal (huyện Ea Kar).

Tuy nhiên, qua kiểm tra cũng cho thấy còn nhiều hạn chế, thiếu sót và cả vi phạm trong công tác CCHC. Cụ thể, mức độ chuyên nghiệp, kỹ năng hành chính của công chức, viên chức còn hạn chế. Hằng năm, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã có ban hành kế hoạch CCHC, nhưng thực hiện chưa đúng theo hướng dẫn, xây dựng kế hoạch theo phương pháp truyền thống, không theo khung logic nên chưa phản ánh rõ chỉ số kết quả đầu ra ở từng nhiệm vụ, chưa chọn nội dung mang tính đột phá trong công tác CCHC.

Một số đơn vị hạn chế trong việc tuyên truyền, phổ biến nhiệm vụ CCHC. Đối với cấp huyện thiếu đôn đốc, nhắc nhở, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong việc triển khai thực hiện CCHC đối với cấp xã; thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn nhằm tham mưu cho UBND cấp huyện đưa ra những giải pháp đẩy mạnh công tác CCHC. Tại một số đơn vị cấp xã như thị trấn Ea Súp, xã Ea Bung (huyện Ea Súp) chưa chú trọng việc xây dựng, thực hiện kế hoạch CCHC, kế hoạch tuyên truyền hằng năm theo quy định.

Mặt khác, hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) theo quy định còn nhiều hạn chế, chưa phát huy được vai trò của đội ngũ cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC. Một số đơn vị chậm trễ trong việc rà soát, đánh giá TTHC cũng như kiến nghị đơn giản hóa TTHC và kịp thời cập nhật những TTHC đã được tỉnh công bố, sửa đổi, bổ sung. Đơn cử như huyện Krông Năng vẫn chưa làm tốt việc niêm yết địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính.

Thành viên Đoàn 1560 kiểm tra thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND xã Cư Ni (huyện Ea Kar).

Việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông chưa đảm bảo theo quy định. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có diện tích phòng làm việc, cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa đảm bảo theo quy định. Trong đó Thanh tra tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh là 2 đơn vị chưa có Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - đến nay mới đang triển khai các thủ tục xây dựng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để tiếp nhận, xử lý hồ sơ công dân. Việc mở sổ theo dõi tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả ở một số xã thực hiện chưa đầy đủ; vẫn còn tình trạng trễ hẹn ở lĩnh vực đất đai...

 

“Qua thực tế kiểm tra cho thấy những đơn vị, địa phương có kết quả tốt trong thực hiện nhiệm vụ CCHC là những đơn vị, địa phương có người đứng đầu quan tâm đến công tác CCHC. Đây cũng là yếu tố quyết định tạo nên sự khác biệt giữa các đơn vị, địa phương thực hiện tốt và chưa tốt công tác CCHC...” 

 

Ông Hoàng Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn kiểm tra 1560

 

Theo ông Hoàng Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn kiểm tra 1560, nguyên nhân của những hạn chế trên là do người đứng đầu một số cấp ủy, chính quyền các cấp và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chưa thực sự coi trọng công tác CCHC, chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác CCHC dẫn đến chưa quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; thiếu giải pháp cụ thể, thiếu kiểm tra, giám sát. Việc bố trí công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC tại một số đơn vị, địa phương chưa đúng chuyên môn và năng lực. Bên cạnh đó, một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự chủ động trong việc nghiên cứu, tìm giải pháp đột phá để đẩy mạnh công tác CCHC theo lĩnh vực, ngành phụ trách...

Để tạo bước tiến rõ rệt trong công tác CCHC, trong thời gian tới các cấp, ngành, địa phương cần phải có các giải pháp đồng bộ với những động thái tích cực hơn nữa; trong đó chú trọng thực hiện các nội dung: Thường xuyên phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về CCHC đến cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp trên địa bàn; tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ theo kế hoạch hoặc đột xuất công tác CCHC đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc nhằm kịp thời chấn chỉnh những hạn chế thiếu sót, xử lý những vấn đề phát sinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Song song đó, đẩy mạnh phân cấp quản lý hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý và điều hành; đổi mới phương thức làm việc, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng thời thực hiện nghiêm quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả giải quyết TTHC có tính chất liên ngành; triển khai thực hiện có hiệu quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại nhằm rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, tăng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp...

 

baodaklak.vn