Có thể chuyển từ viên chức thư viện sang giáo viên?

Cập nhật lúc: 08:43 31/10/2017

Bà Nguyễn Bảo Ngọc (Quảng Ninh) làm nhân viên thư viện đã vào biên chế. Bà đi học và có bằng đại học sư phạm hệ đào tạo từ xa. Bà Ngọc hỏi, bà muốn chuyển từ viên chức thư viện sang giáo viên có được không?

Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh trả lời như sau:

Hiện nay, theo quy định tại Luật Viên chức năm 2010, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp, việc viên chức chuyển từ chức danh nghề nghiệp này sang chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng thực hiện thông qua việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp (đã bãi bỏ quy định liên quan đến việc chuyển loại viên chức).

Căn cứ Điều 6 Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ, việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp được quy định cụ thể như sau:

Việc xét chuyển từ chức danh nghề nghiệp này sang chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng đối với viên chức phải bảo đảm các điều kiện sau: Viên chức được bố trí sang vị trí việc làm mới có yêu cầu chức danh nghề nghiệp chuyên ngành khác cùng hạng với chức danh nghề nghiệp đang đảm nhiệm; viên chức đáp ứng đúng tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp mới.

Việc xét chuyển sang chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng đối với viên chức được tiến hành như sau:

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức xem xét các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng của viên chức; kiểm tra, sát hạch về hiểu biết, về chuyên môn, nghiệp vụ và các yêu cầu khác theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm mới bằng hình thức phỏng vấn hoặc thực hành; nếu viên chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm mới thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập ra quyết định bổ nhiệm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp mới.

Đối chiếu với các quy định nêu trên, việc chuyển từ chức danh nghề nghiệp thư viện sang giáo viên của bà Nguyễn Bảo Ngọc thuộc trường hợp xét chuyển chức danh nghề nghiệp và phải bảo đảm các điều kiện, trình tự thủ tục theo quy định tại Khoản 1, 2, Điều 6 Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ.

Chinhphu.vn