Chính thức gửi, nhận văn bản điện tử 4 cấp chính quyền qua hệ thống iDesk

Cập nhật lúc: 16:58 08/11/2017

Nhằm triển khai Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2014 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; theo đó, đến ngày 05/10/2017 đã hoàn thành việc thử nghiệm gửi, nhận liên thông văn bản điện tử 4 cấp chính quyền từ Văn phòng Chính phủ đến UBND cấp xã phường, thị trấn trên địa bàn của tỉnh qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành (iDesk).

Trên cơ sở công văn số 10132/VPCP-TTĐT ngày 22/9/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử qua hệ thống quản lý văn bản 4 cấp chính quyền; ngày 08/11/2017, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 8884/UBND-KGVX, chỉ đạo các Sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố: Kể từ ngày 15/11/2017 việc gửi và nhận văn bản hàng ngày từ Văn phòng UBND tỉnh đến các Cơ quan Trung ương; các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh và ngược lại đều phải thực hiện trên Hệ thống quản lý văn bản của tỉnh; Giao Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục hỗ trợ, rà soát, phát triển hệ thống đảm bảo về kỹ thuật để các cơ quan, đơn vị thực hiện được thuận lợi; đồng thời theo dõi, báo cáo kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị theo chỉ đạo tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 11/8/2017 của UBND tỉnh; Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt, chỉ đạo, tổ chức triển khai việc gửi, nhận văn bản điện tử 4 cấp chính quyền qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành (iDesk) tại cơ quan đơn vị và địa phương trực thuộc, đảm bảo đồng bộ và hiệu quả.

 

Quang Minh