Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 20:11 04/01/2018

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định số 3596/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Kế hoạch nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng công tác cải cách hành chính của tỉnh; tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ về tinh thần, thái độ làm việc, ý thức rõ trách nhiệm phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp, đặc biệt không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường sự hiểu biết của người dân, tổ chức về công tác cải cách hành chính đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính; đồng thời thúc đẩy người dân, tổ chức tích cực góp ý, tham gia hoàn thiện thủ tục hành chính, giám sát cơ quan nhà nước trong quá trình thực thi công vụ.

Tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Lắk, Cổng Thông tin điện tử tỉnh… Đồng thời tổ chức các hội nghị, tập huấn, tọa đàm, hội thảo, phát hành các tài liệu tuyên truyền về cải cách hành chính hàng năm để tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác cải cách hành chính; tuyên truyền kết quả cải cách hành chính của các Sở, ngành, địa phương; kết quả khảo sát mức độ hài lòng về giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân đối với các cơ quan hành chính nhà nước; các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, đạo đức của cán bộ trong thực thi công vụ, gắn với kỷ luật, kỷ cương nhất là trong giải quyết các công việc liên quan đến người dân; quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp, tác phong, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức; tuyên truyền, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện cải cách hành chính cũng như phản ánh những hạn chế, yếu kém trong hoạt động của cơ quan nhà nước và trong thực thi công vụ…

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ theo Kế hoạch này, đồng thời bám sát tình hình và nhiệm vụ cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị mình để chủ động tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến về công tác cải cách hành chính cho phù hợp.

 

Nguyên Phương