Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 – 2027”

Cập nhật lúc: 08:37 31/10/2017

Ngày 24/10/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2942/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 – 2027”.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, thực hành của phụ nữ, phát huy vai trò chủ động của phụ nữ trong ứng phó và tham gia giải quyết có hiệu quả một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực, nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cụ thể: 80% cán bộ chuyên trách của đề án được nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ để hỗ trợ phụ nữ; tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ ít nhất 1.000 phụ nữ thiếu kiến thức, kỹ năng, có nguy cơ hoặc vi phạm đạo đức pháp luật trong các vấn đề xã hội nổi cộm được lựa chọn tác động có chuyển biến tích cực về hành vi; mỗi địa bàn cấp xã xây dựng ít nhất 01 mô hình vận động, hỗ trợ phụ nữ  tham gia giải quyết, giám sát một số vấn đề xã hội ưu tiên có thể nhân rộng…

Ảnh minh họa

Tại Kế hoạch này, UBND tỉnh đã đề ra một số giải pháp thực hiện như: Nâng cao chất lượng hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động phụ nữ giữ gìn, rèn luyện đạo đức, ý thức pháp luật, chủ động tham gia giải quyết hiệu quả một số vấn đề xã hội có liên quan đến phụ nữ; xây dựng, duy trì và nâng cao hiệu quả các mô hình vận động, hỗ trợ phụ nữ chủ động giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan; xây dựng, hoàn thiện và thực hiện cơ chế, chính sách; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Kế hoạch.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Daklak.gov.vn