Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật và hương ước, quy ước năm 2018

Cập nhật lúc: 21:38 04/01/2018

Ngày 29/12/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3664/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật và hương ước, quy ước năm 2018.

Theo đó, với mục đích triển khai có hiệu quả các văn bản của Ban Bí thư Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy về phổ biến, giáo dục pháp luật (Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011, Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 10/8/2007), Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành với yêu cầu quán triệt đây đủ chủ trương, chính sách của Đảng; quy định pháp luật về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, hương ước, quy ước, bám sát Chương trình, Kế hoạch công tác, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh gắn với nhiệm vụ chính trị, với công tác xây dựng thi hành và bảo vệ pháp luật thuộc trách nhiệm của từng sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương. Tại Kế hoạch đã đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm, như: Công tác phổ biến giáo dục pháp luật (với 10 nội dung); Công tác hòa giải ở cơ sở (Tiếp tục chỉ đạo, hướng đẫn triển khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; Triển khai thực hiện Đề án “Kiện toàn vả nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2018 - 2025”; Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ hòa giải, đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong hoạt động hòa giải ở cơ sở…); Công tác đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

UBND tỉnh đã giao Sở Tư pháp chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này và báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp về kết quả thực hiện Kế hoạch./.

Nhị Bình