Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cập nhật lúc: 15:02 21/10/2018

Đó chính là nội dung tại Thông tư số 30/2018/TT-BVHTTDL vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2018.

Theo đó, có 07 văn bản bị bãi bỏ toàn bộ nội dung thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, gồm: Thông tư liên Bộ số 1314-TTLB/XD-VH ngày 23/7/1991 của Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch quy định về quyền tác giả của tác phẩm kiến trúc; Quyết định số 2262/1998/QĐ-BVHTT ngày 15/10/1998 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin về việc ban hành giá thiết kế phí công trình nghệ thuật; Thông tư liên tịch số 04/2003/TTLT-BVHTT-BXD của Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Xây dựng ngày 24/01/2003 hướng dẫn về quvền tác giả đối với tác phẩm kiến trúc; Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28/2/2007 của Bộ Văn hóa Thông tin, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông; Quyết định số 80/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 10/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tư liên tịch số 85/2008/TTLT-BVHTTDL-BTTTT ngày 18/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về cấp phép, đăng ký, thực hiện quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính, xuất bản phẩm và công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; Thông tư số 17/2014/TT-BVHTTDL ngày 04/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cũng tại Thông tư, có 03 văn bản bị bãi bỏ một phần nội dung thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, gồm: Khoản 1 nội dung tại các gạch đầu dòng thứ nhất, thứ ba, thứ tư và thứ năm khoản 2 Điều 1 Quyết định số 24/2000/QĐ-BVHTT ngày 28/9/2000 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin về thời hạn một số loại giấy phép; Điều 13 Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích; Điểm c khoản 1 Điều 6; Điểm h khoản 1 Điều 10 và Mục 3 Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội./.

TV