Đã có Nghị định mới thay thế các Nghị định về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng, gồm 08 Chương với 80 Điều.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch về nội dung và tiến độ thời gian triển khai tuyển dụng công chức năm 2017

Kế hoạch về nội dung và tiến độ thời gian triển khai tuyển dụng công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2017

Đã có Nghị định sửa đổi tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 27/7/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 88/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2017, quy định cụ thể như sau:

Thông báo về Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào năm 2017”

Thông báo về Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào năm 2017”