Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Để đảm bảo công tác tiếp công dân theo định kỳ năm 2019, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở, như sau:

Triển khai Chỉ thị số 36-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 2297/UBND-NC gửi các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về triển khai Chỉ thị số 36-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Trong những năm qua công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được cấp ủy đảng, Thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước các cấp, các ngành quan tâm chú trọng, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng,

Đã có biên chế công chức năm 2019 cho các Sở, ngành và UBND các huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Nội dung này vừa được UBND tỉnh thông qua tại Quyết định số 48/QĐ-UBND về giao biên chế công chức của tỉnh Đắk Lắk năm 2019.

Tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trong dịp Tết Dương lịch và Tết Kỷ Hợi 2019

Trên cơ sở Công văn số 4327/BTTTT-CATTT ngày 21/12/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đôn đốc tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trong dịp Tết Dương lịch và Tết Kỷ Hợi 2019,

Tổng kết, đánh giá Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14/9/2015

Sau 03 năm thực hiện Thông tư số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thực thi Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Đó chính là nội dung vừa được Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành tại Quyết định số 3489/QĐ-UBND, gửi các Sở, ban ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Đã có Quy định về tiêu chí, đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Trên cơ sở đề nghị của Sở Nội vụ, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3495/QĐ-UBND về ban hành Quy định tiêu chí, đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

260 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường thuộc cấp tỉnh đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2018

Đó chính là nội dung vừa được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3485/QĐ-UBND về việc công nhận cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường do cấp tỉnh quản lý đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2018.

Quy định mới về Quy chế quản lý và cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước tỉnh Đắk Lắk

Đó chính là nội dung vừa được UBND tỉnh thôgn qua tại Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND, ngày 16/11/2018 về ban hành Quy chế quản lý và cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước tỉnh Đắk Lắk.

Hàng loạt Thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục được ban hành

​Bộ Văn hóa, Thể thao và Dịch vừa ban hành một số Thông tư liên quan đến lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, gồm: Thông tư số 23/2018/TT-BVHTTDL, ngày 21/8/2018 quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh

Năm 2018, các tỉnh Tây Nguyên sẽ được nhận 01 Cờ thi đua của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cục Nghệ thuật biểu diễn vừa có văn bản số 658/NTBD-VP, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh thành, phố về hướng dẫn bình xét khen thưởng chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn năm 2018.

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đó chính là nội dung tại Thông tư số 30/2018/TT-BVHTTDL vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2018.

Bổ sung đối tượng tinh giản biên chế

Đó chính là nội dung vừa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành tại Nghị định số 113/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Triển khai Nghị quyết ban hành Quy định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc pham vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk.

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 6586/UBND-KT về triển khai Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của HĐND tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc pham vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk.

THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE