UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh

Ngày 29/9/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị đã ký, ban hành Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND về ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn công tác khen thưởng năm 2017

Ngày 02/10/2017 Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải đã ký, ban hành văn bản số 4139/BVHTTDL-TĐKT về việc hướng dẫn công tác xét khen thưởng tổng kết năm 2017, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao/Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đã có Nghị định mới thay thế các Nghị định về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng, gồm 08 Chương với 80 Điều.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch về nội dung và tiến độ thời gian triển khai tuyển dụng công chức năm 2017

Kế hoạch về nội dung và tiến độ thời gian triển khai tuyển dụng công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2017

Đã có Nghị định sửa đổi tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 27/7/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 88/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2017, quy định cụ thể như sau:

Thông báo về Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào năm 2017”

Thông báo về Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào năm 2017”