Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Cập nhật lúc: 14:48 21/05/2020

Ngày 12/5/2020 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 1021/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Theo đó, một số nội dung được phê duyệt gồm: 1. Về số lượng có 6 đơn vị sự nghiệp trực thuộc (tại Phụ lục số 1); 2. Về các nội dung chính như:  Khung danh mục 45 vị trí việc làm trong 06 đơn vị sự nghiệp công lập, chức danh nghề nghiệp tối thiểu tương ứng với từng vị trí việc làm (tại Phụ lục số 2); Danh mục vị trí việc làm và dự kiến số lượng người làm việc tương ứng trong từng đơn vị sự nghiệp công lập (tại Phụ lục số 3); Bản mô tả công việc (tại Phụ lục số 4); Khung năng lực của vị trí việc làm (tại Phụ lục số 5).

Khách tham quan Triển lãm tại TTVH tỉnh

Tại Quyết định đã giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ nội dung được phê duyệt, tổ chức thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, hợp đồng lao động theo quy định; thực hiện biên chế gắn với lộ trình tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ viên chức theo đúng quy định.

Võ Phượng