UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2019

Cập nhật lúc: 15:41 26/12/2018

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký, ban hành Quyết định số 3445/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2019 cho các đơn vị.

Theo đó, trên cơ sở các chỉ tiêu được giao cho các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc và tổ chức thực hiện, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Định kỳ (hàng tháng, quý, sáu tháng và năm) báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện kế hoạch về UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư), theo quy định.

Đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong năm 2019 được giao 09 chỉ tiêu, gồm: Số xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới (26); Tỷ lệ thôn, buôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa (70);  Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hoá (80); Tỷ lệ cơ quan, đợn vị, DN đạt tiêu chụẩn văn hóa (92); Tỷ lệ người luyện tập thể dục thể thao thường xuyên (29,7); Tỷ lệ trường học đảm bảo giáo dục thề chất (100); Tỷ lệ gia đình luyện tậpthể dục thể thao thường xuyên (18); Tổng số lượt khách du lịch (950 nghìn lượt), trong đó tổng lượt khách quốc tế là 90 nghìn lượt; Tổng doanh thu du lịch (1.050 tỷ đồng)./.

Nhị Bình