Triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” trong toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cập nhật lúc: 15:39 17/10/2021

Nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tập trung cao nhất mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 với phương châm “phòng là cơ bản, chiến dịch lâu dài, chống là quan trọng, thường xuyên”, thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”: Vừa phòng, chống đại dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe Nhân dân.

Đề cao tinh thần thi đua, khuyến khích sáng tạo, phát huy sáng kiến huy động mọi nguồn lực, đề xuất các giải pháp và biện pháp trên mọi lĩnh vực để đẩy lùi dịch bệnh, hạn chế thiệt hại về người tài sản. Tổ chức phong trào thi đua với nội dung, hình thức phong phú, phù hợp, thiết thực nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái và tinh thần quốc tế cao đẹp, động viên, lôi cuốn các cấp, ngành và toàn thể Nhân dân tích cực chủ động tham gia phòng, chống đại dịch COVID-19. Đồng thời triển khai Kế hoạch số 10060/KH-UBND ngày 15/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt “cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai phong trào trong toàn Ngành với các nội dung trọng tâm:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp trang phục truyền thống cho đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh năm 2021

1. Thi đua thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện các nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống đại dịch. 2. Thi đua phát huy sáng kiến, giải pháp ổn định triển khai thực hiện nhiệm vụ... thúc đẩy và phát huy hiệu quả công tác, huy động các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống đại dịch, góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội đất nước. 3. Thi đua đảm bảo an sinh xã hội, việc làm, chăm lo sức khỏe và đời sống cá nhân công chức, viên chức, người lao động; tiếp tục có biện pháp thiết thực, cụ thể hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động, nhất là ở vùng có dịch vượt qua khó khăn trong đại dịch. 4. Thi đua giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; chủ động đấu tranh với các thế lực phản động, thù địch trong và ngoài nước lợi dụng tình hình đại dịch để gây rối, chống phá. 5. Thi đua triển khai hiệu quả, an toàn Chiến lược vaccine phòng COVID-19 nhằm đạt tỉ lệ miễn dịch cộng đồng. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong phòng, chống đại dịch, trong hoạt động “ngoại giao vaccine”, tiếp cận bình đẳng trong cung cấp vaccine, nhất là với đối tác, bạn bè truyền thống, các tổ chức quốc tế có tiềm lực về nghiên cứu khoa học kỹ thuật, ứng dụng y khoa trong lĩnh vực sản xuất, cung cấp vaccine. Thi đua xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, phát triển, sản xuất vaccine trong nước. 6. Thi đua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19; tuyên truyền sâu rộng đến các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và cá nhân công chức, viên chức, người lao động, góp phần thực hiện thực hiện các biện pháp phòng, chống đại dịch do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền các cấp triển khai. 7. Giải pháp thực hiện nhằm tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, với tinh thần “triệu trái tim, một ý chí”, các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và cá nhân công chức, viên chức, người lao động, góp phần thực hiện phát huy tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo, tập trung thực hiện tốt các giải pháp được đề ra.

Phong trào thi đua phải được triển khai thường xuyên, liên tục, sâu rộng, thực chất, hiệu quả, linh hoạt, gắn với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cá nhân công chức, viên chức, người lao động, các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. Xác định thành tích trong phong trào thi đua bằng thước đo cụ thể về chất lượng công việc, khen thưởng đúng người, đúng việc. Phát hiện kịp thời các nhân tố điển hình tiên tiến để biểu dương khen thưởng, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Ngành.

Võ Phượng