Triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2019

Cập nhật lúc: 22:45 13/05/2019

Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Lắk đối với các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Xác định, đưa ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm tổ chức tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận Một cửa; nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công cho người dân, tổ chức; thông tin, tuyên truyền về việc triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019 nhằm góp phần nâng cao nhận thức của người dân, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ đó nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ phối hợp, hỗ trợ công tác điều tra xã hội học tại địa phương đảm bảo kết quả Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính phản ánh thực tiễn chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công, mức độ hài lòng và sự mong đợi của người dân, tổ chức đối với việc cung ứng dịch vụ công.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, tham mưu tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân, tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ TTHC; tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; tuyên truyền sâu rộng đến quần chúng nhân dân, doanh nghiệp trong việc ứng dụng CNTT trên các phương tiện, thiết bị thông minh, tạo thuận tiện trong giải quyết hồ sơ TTHC trên môi trường mạng.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan chọn mẫu điều tra xã hội học và giám sát, phúc tra việc phát, thu phiếu điều tra đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đảm bảo chính xác, khách quan.

Các cơ quan truyền thông tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc khảo sát, đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; trách nhiệm, quyền lợi của cá nhân, tổ chức trong việc cung cấp thông tin, tham gia điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng; trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong tham gia triển khai đo lường sự hài lòng trên các chuyên mục, chuyên trang về CCHC.

Sở Nội vụ là cơ quan chủ trì theo dõi, đôn đốc và tham mưu triển khai thực hiện.

Dương Duy