Triển khai hiệu quả cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”

Cập nhật lúc: 15:26 05/06/2019

Trên cơ sở đề nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc đề nghị phê duyệt Đề án phát động cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 4336/VPCP-TCCV đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phê duyệt và tổ chức Cuộc vận động. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp phối hợp với tổ chức công đoàn các cấp triển khai có hiệu quả Cuộc vận động, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ.

Mục tiêu phát động phong trào là thông qua cuộc vận động nhằm tạo sự chuyển biến đột phá về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức cả nước chấp hành tốt chức trách, nhiệm vụ của mình trong thi hành công vụ theo quy định của pháp luật; trung thành với Tổ quốc; tận tụy với Nhân dân, gương mẫu chấp hành đạo đức nghề nghiệp, phát huy mặt tích cực, hạn chế các hành động tiêu cực…

Trên tinh thần đó, ngày 04/6/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản số 4467/UBND-KGVX, gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố để triển khai cuộc vận động trên.

TV