Thông cáo báo chí

Cập nhật lúc: 12:23 21/05/2021

Theo đó, về công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Tiểu ban bầu cử tỉnh và các Sở, ngành, địa phương của tỉnh đã quán triệt và kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai công tác bầu cử kịp thời, đảm bảo tiến độ, chất lượng; UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 122/QĐ-UBND về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk nhiềm kỳ 2021-2026; chỉ đạo thành lập 15/15 UBBC các huyện, thị xã, thành phố và 184/184 UBBC các xã, thị trấn theo quy định.

Ấn định số đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu: Căn cứ quy định của Hội đồng bầu cử quốc gia, tỉnh Đắk Lắk có 03 đơn vị bầu cử ĐBQH khóa XV; 20 đơn vị bầu cử ĐB HĐND tỉnh; 167 đơn vị bầu cử ĐB HĐND cấp huyện; 1.528 đơn vị bầu cử ĐB HĐND cấp xã.

Việc lập và niêm yết danh sách cử tri, phân chia khu vực bỏ phiếu; UBND cấp xã đã tiến hành lập danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu bảo đảm theo quy định; tính đến ngày 05/5/2021, trên địa bàn toàn tỉnh có 1.341.302 cử tri được lập danh sách. UBND cấp huyện đã phê chuẩn 1.794 khu vực bỏ phiếu và UBND cấp xã đã thành lập 1.794 tổ bầu cử. Toàn tỉnh có 1.802 điểm bỏ phiếu. Tính đến ngày 03/5/2021, các Tổ bầu cử trên địa bàn tỉnh đã niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử ĐBDH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở khu vực bỏ phiếu theo quy định của Luật bầu cử.

Việc tổ chức để người ứng cử tiếp xúc, gặp gỡ cử tri và thực hiện quyền vận động bầu cử, từ ngày 05/5 đến ngày 14/5/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tổ chức 30 cuộc tiếp xúc giữa cử tri với 15 ứng cử viên đại biểu Quốc hội; 100 cuộc tiếp xúc giữa cử tri với 125 ứng cử viên ĐB HĐND tỉnh.

Việc giải quyết kiếu nại, tố cáo của công dân về công tác bầu cử, về những người ứng cử ĐBQH, ĐB HĐND các cấp, tính đến ngày 14/5/2021, Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo của UBBC tỉnh đã nhận được 08 đơn kiến nghị của công dân đối với các ứng cử viên được giới thiệu bầu cử ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và đang nghiên cứu, tham mưu xử lý đơn theo quy định.

Công tác thông tin, tuyên truyền trong bầu cử  đã được cả hệ thống chính trị triển khai một cách đồng bộ, thường xuyên, liên tục, hiệu qủa với nhiều hình thức đa dạng, phong phú gắn với tuyên truyền phòng, chống đại dịch COVID-19.

Việc đảm bảo AN, TT, an toàn, y tế trong cuộc bầu cử được UBND tỉnh, UBBC tỉnh thường xuyên theo dõi tình hình, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống đại dịch COVID-19.

Việc bỏ phiếu sớm: Hội đồng bầu cử quốc gia đã đồng ý cho Đắk Lắk được bỏ phiếu sớm trước 01 ngày (tức là ngày 22/5/2021) tại 14 khu vực bỏ phiếu.