Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong hoạt động của cơ quan, đơn vị

Cập nhật lúc: 10:45 30/08/2019

Triển khai Chỉ thị số 14/CT-TTg, ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam; đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Kết luận thanh tra số 881/KL-STTTT, ngày 12/8/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, các phòng chuyên môn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị; gương mẫu, đi đầu trong việc sử dụng văn bản điện tử, quản lý, điều hành, giải quyết công việc qua phần mềm iDesk; triển khai thực hiện chữ ký số tại đơn vị; tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng tại cơ quan, đơn vị, sử dụng và quản lý khóa bí mật (USB Token) của chữ ký số đúng quy định; quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin: mua sắm bổ sung, thay thế các trang thiết bị máy tính, máy in, máy scan... và các phần mềm ứng dụng, phần mềm diệt vi rút đáp ứng yêu cầu làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường sử dụng hộp thư điện tử công vụ và phần mềm quản lý văn bản và điều hành (iDesk); 100% công chức, viên chức sử dụng phần mềm iDesk và hộp thư điện tử công vụ để xử lý, giải quyết, trao đổi công việc; 100% văn bản đi, đến của các đơn vị được xử lý trên phần mềm iDesk; thường xuyên rà soát các tài khoản hộp thư điện tử công vụ và phần mềm iDesk của cán bộ, công chức, viên chức; đề xuất xóa tài khoán của cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ công tác và lập mới tài khoản cán bộ, công chức, viên chức chưa đăng ký; xây dựng, vận hành Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị theo đúng quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 03/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử; Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về ban hành Quy chế quản lý và cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Lắk. Khắc phục những tồn tại của Trang Thông tin điện tử Sở theo Kết luận thanh tra của Sở Thông tin và Truyền thông. Hàng năm, các đơn vị sự nghiệp xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và bố trí kinh phí ứng dụng công nghệ thông tin tại đơn vị.

Võ Phượng