Tăng cường triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cập nhật lúc: 09:36 08/05/2020

Tăng cường triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở thực hiện.

Ảnh minh họa

Theo đó một số nhiệm vụ trọng tâm được nêu rõ như: Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu, công chức, viên chức và người lao động về quy chế dân chủ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đổi mới và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị; đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả các văn bản, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo quy chế dân chủ cơ sở tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; duy trì họp giao ban hàng tháng để trao đổi, đánh giá kết quả thực hiện công việc của từng đơn vị, từng nhiệm vụ chuyên môn và đề ra chương trình công tác và giải pháp thực hiện của tháng tiếp theo; triển khai việc đánh giá, nhận xét công chức, viên chức và người lao động ở từng phòng, đơn vị, căn cứ vào kết quả đánh giá để bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng, xếp loại công chức, viên chức cuối năm; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, nề nếp làm việc và văn hóa công sở trong đội ngũ công chức, viên chức và người lao động; tăng cường vai trò của Ban Chấp hành Công đoàn trong việc giám sát thực hiện nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức; công tác thu chi tài chính; công tác nội vụ và việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị; thực hiện Quy chế dân chủ gắn với việc thực hiện công tác cải cách hành chính; tiến hành rà soát, điều chỉnh các quy chế làm việc, quy chế hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với tình hình hoạt động.

Việc tăng cường triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng thời thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp trên: Công văn số 2363/UBND-TH ngày 20/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc tăng cường triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Kế hoạch số 62-KH/BCĐQCDC ngày 21/02/2020 của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tỉnh về hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh năm 2020.

Võ Phượng