Tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh

Cập nhật lúc: 13:32 26/09/2019


UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 7825/UBND-KGVX, gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đề nghị các đơn vị cần tập trung thực hiện các nội dung: (1) Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả QCDC ở các loại hình cơ sở được quy định tại: Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/04/2007 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ về Quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc và công tác dân vận chính quyền; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở. (2) UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm việc phân công lãnh đạo phụ trách công tác dân vận của chính quyền và thực hiện QCDC ở cơ sở theo Quy định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị về “Ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Công văn số 6248/UBND-TH ngày 10/8/2016 của UBND tỉnh về việc tổ chức hội nghị trao đổi, đối thoại giữa UBND cấp xã với Nhân dân.

Tại văn bản, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các quy định về QCDC ở cơ sở; đồng thời, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện theo quy định./.

Quang Minh