Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó hậu quả thiên tai

Cập nhật lúc: 15:43 11/05/2020

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Quyết định số 1238/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó hậu quả thiên tai của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tuyết phủ trắng mái nhà ở Sapa - Ảnh: Mạnh Tấn( Ảnh internet)

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng kế hoạch thực hiện với các nhiệm vụ chính như sau: (1) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, các cấp chính quyền đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên với phương châm phòng ngừa là chính; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc phân công, phân cấp, xác định rõ trách nhiệm, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. (2) Sửa đổi, bổ sung hệ thống các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách có liên quan, tránh sự chồng chéo, xung đột và bổ sung các quy định mới bảo đảm sự thống nhất khi triển khai công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; hoàn thiện cơ chế, tổ chức để tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; xây dựng chính sách đặc thù cho lực lượng làm công tác này; Điều chỉnh, lồng ghép nội dung về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai khi xây dựng các quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển của ngành văn hóa, thể thao và du lịch theo hướng kết hợp đa mục tiêu, qua đó hạn chế tối đâ việc gia tăng rủi ro thiên tai khi triển khai thực hiện. (3) Tăng cường và nâng cao sự phối hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai; Ủy ban Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cùng các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan về năng lực dự báo, cảnh báo, theo dõi, giám sát thiên tai cho công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; rà soát, điều chỉnh, bổi sung các quy chuẩn, quy định đánh giá rủi 2 ro thiên tai cho phù hợp, Hằng năm, ưu tiên bố trí ngân sách, đa dạng hóa việc huy động và sử dụng nguồn lực, đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của cơ quan tham mưu phục vụ chỉ đạo, điều hành ứng phó với thiên tai các cấp, ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. (4) Nâng cao vai trò, năng lực quản lý nhà nước của cơ quan phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của ngành theo hướng chuyên trách trên cơ sở củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy quản lý tập trung, thống nhất; Hoàn thiện mô hình, tổ chức lực lượng phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bao gồm các lực lượng thường trực, chuyên trách, kiêm nhiệm và dự bị; đạt 100% cán bộ thường trực và chuyên trách được tập huấn, nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng phòng, chống, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; (5) Xây dựng chế độ, chính sách, bồi dưỡng, khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia công tác phòng, chống, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của ngành. (6) Tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động qua các phương tiện thông tin, tuyên truyền. g) Tổ chức tổng kết công tác phòng, chống, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo quy định.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thông tin và Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào nội dung Chỉ thị số 42-CT/TW, Kế hoạch này và đặc điểm tình hình tại địa phương đơn vị để xây dựng, triển khai kế hoạch của cơ quan, đơn vị và hàng năm gửi báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đồng thời, giao Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thông tin và Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm túc kế hoạch này.  

Xem văn bản tại đây

Duy Hà