Tạm dừng việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện

Cập nhật lúc: 16:27 19/12/2018

Trên cơ sở Công văn số 5954/BNV-TCBC ngày 05/12/2018 của Bộ Nội vụ về việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, UBND tỉnh vừa có văn bản số 11128/UBND-TH gửi các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố tạm dừng việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện theo đúng chỉ đạo của Bộ Nội vụ tại Công văn số 5954/BNV-TCBC ngày 05/12/2018.

Với các Chương trình, Kế hoạch sắp xếp các cơ quan không phải là cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện: Các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện việc rà soát, đánh giá và xây dựng Đề án theo tiến độ kế hoạch đã đề ra; trình cấp có thẩm quyền xem xét theo đúng quy định./.

TV