Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Sáp nhập các phòng chuyên môn và thành lập Trung tâm Đào tạo, huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 15:11 05/04/2021

Sáng ngày 5/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công bố Quyết định số 89/QĐ-UBND, ngày 14/1/2021 của UBND tỉnh về việc sắp xếp, tổ chức lại cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Theo đó, Phòng Quản lý di sản văn hóa sáp nhập với Phòng Quản lý văn hóa thành Phòng Quản lý Văn hóa; tổ chức lại Phòng Quản lý thể dục thể thao trên cơ sở sáp nhập Phòng Thể thao thành tích cao với Phòng Quản lý thể dục thể thao.

Đại biểu dự Lễ công bố

Công bố Quyết định số 286/QĐ-UBND, ngày 3/2/2021 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Đào tạo, huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk. 

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Hồng Hà trao quyết định bổ nhiệm cho lãnh đạo các phòng, đơn vị

Theo đó Trung tâm Đào tạo, huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Trường Năng khiếu thể dục thể thao và Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao; là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu, tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật; có chức năng, nhiệm vụ tổ chức đào tạo vận động viên thành tích cao, tổ chức và tham gia thi đấu các giải thể thao khu vực, quốc gia và quốc tế. Giám đốc Trung tâm là ông Nguyễn Hữu Thông.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Hồng Hà phát biểu, giao nhiệm vụ cho các lãnh đạo các phòng, đơn vị mới bổ nhiệm

Việc sắp xếp, tổ chức lại có ý nghĩa quan trọng, góp phần thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, khắc phục tình trạng chồng chéo trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ giữa các phòng, đơn vị trực thuộc của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch