Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2021 - 2022

Cập nhật lúc: 20:52 17/10/2021

Triển khai Kế hoạch số 8925/KH-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh Đắk Lắk năm 2021 và năm 2022; nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của đội ngũ công chức, viên chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về nội dung và ý nghĩa của việc đánh giá xếp hạng PCI, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao trách nhiệm công chức, viên chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nâng cao chất lượng điều hành, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị trong toàn Ngành; xây dựng môi trường kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn, thuận lợi tạo động lực thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nâng cao chỉ số PCI của toàn Ngành. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng Kế hoạch thực hiện và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2021 - 2022.

Du khách tham quan Bảo tàng thế giới Cà phê (Ảnh minh họa)

09 Chỉ số được Ngành đặt ra để bảo đảm thực hiện bao gồm: 1. Chỉ số “Gia nhập thị trường’’; 2. Chỉ số ‘‘Tính minh bạch”; 3. Chỉ số “Chi phí thời gian”; 4. Chỉ số “Chi phí không chính thức”; 5. Chỉ số “Tính năng động, tiên phong của lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch”; 6. Chỉ số “Đào tạo lao động”; 7. Chỉ số “Cạnh tranh bình đẳng”; 8. Chỉ số “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp”; 9. Chỉ số “Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự”.

Yêu cầu cần thiết của Kế hoạch chính là sự phân công nhiệm vụ cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các phòng, đơn vị thuộc Sở; xác định rõ nội dung, thời gian, tiến độ hoàn thành công việc, bảo đảm phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch theo nhiệm vụ được phân công, tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; phát huy tính chủ động, sáng tạo trong quá trình thực hiện. Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các phòng, đơn vị trong triển khai thực hiện; giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

Võ Phượng