Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2021

Cập nhật lúc: 21:41 20/01/2021

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, đồng thời đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong quá trình thực hiện công tác thi hành pháp luật. Đánh giá thực trạng tình hình thi hành pháp luật; kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế trong công tác thi hành pháp luật chuyên ngành văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch; kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Ngày 20/01/2021 Giám đốc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 31/QĐ-SVHTTDL về Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Theo Kế hoạch, nội dung triển khai thực hiện bao gồm: 1. Theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm; 2. Nội dung theo dõi thi hành pháp luật; 3. Cách thức theo dõi tình hình thi hành pháp luật; 4. Công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Ảnh minh họa

Việc ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu phải thực hiện các nội dung và hoạt động công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo đúng quy định của pháp luật; công tác theo dõi thi hành pháp luật phải được thực hiện thường xuyên, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện; không trùng lắp, chồng chéo.

Võ Phượng