Sẽ có Thông tư mới quy định về chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cập nhật lúc: 10:25 25/09/2019

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Quy định về chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ

Theo dự thảo, Thông tư gồm 03 Chương và 18 Điều được áp dụng cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, các hội, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện các chế độ báo cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Có 03 loại chế độ báo cáo, gồm: Chế độ báo cáo định kỳ, chế độ báo cáo đột xuất và chế độ báo cáo chuyên đề. Báo cáo phải thực hiện đầy đủ, chính xác, khách quan, kịp thời, đúng quy định của pháp luật về văn hóa, thể thao và Du lịch và hướng dẫn của Thông tư này. Người ký báo cáo phải đảm bảo theo đúng thẩm quyền, phù hợp với từng loại báo cáo và chức, năng nhiệm vụ của cơ quan báo cáo.

Căn cứ điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị để lựa chọn một trong các hình  thức để gửi báo cáo đến đơn vị nhận báo cáo, như: Báo cáo bằng văn bản giấy, có chữ ký, họ và tên của lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị, đóng dấu theo quy định và gửi bản điện tử; báo cáo bằng văn bản điện tử, có sử dụng chữ ký số của lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Thời hạn gửi báo cáo: Báo cáo tháng: trước ngày 18 của tháng báo cáo; báo cáo quý: trước ngày 18 của tháng cuối quý thuộc kỳ báo cáo; báo cáo 6 tháng: trước ngày 18 tháng 6 của năm báo cáo; báo cáo năm: trước ngày 18 tháng 12 của năm báo cáo.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan liên quan đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chế độ báo cáo; xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ, địa phương để thực hiện báo cáo điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổng hợp, chia sẻ thông tin báo cáo và tiết kiệm về thời gian, chi phí cho các đối tượng thực hiện báo cáo.

Thời gian tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư đến ngày 14/10/2019 tại Trang thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, địa chỉ: bvhttdl.gov.vn/van-ban-du-thao/document-7227.htm.

Dương Nguyễn