Phòng, chống ma túy trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2021 - 2025

Cập nhật lúc: 19:33 14/10/2021

Ban Chỉ đạo dân số, AIDS và các vấn đề xã hội - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Kế hoạch số 3814/KH-BCĐDS, ngày 14/10/2021 về Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025 trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đội Tuyên truyền lưu động tỉnh tuyên truyền về phòng chống ma túy ở cơ sở

 Theo đó, Kế hoạch nhằm tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị mục đích tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, quản lý của nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch với các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy; tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp đề ra nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Quyết định số 1452/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, phống ma túy giai đoạn 2021 - 2025. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Việc triển khai thực hiện Kế hoạch phải được tiến hành đồng bộ, thống nhất từ cơ sở; tổ chức tập trung, đồng loạt, tiết kiệm, tạo sức lan tỏa và sự đồng thuận cao của xã hội, tránh hình thức, phô trương; quan tâm chú trọng các địa bàn trọng điểm phức tạp về tệ nạn ma túy, đảm bảo có sự phối hợp, tích cực tham gia của các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể và quần chúng Nhân dân nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Nhiệm vụ được giao cho các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Văn hóa, Thông Tin, Thể thao và Du lịch; Sở Du lịch các tỉnh, thành gồm: 1. Chỉ đạo, hướng dẫn ngành Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình của địa phương lồng ghép thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phòng, chống ma túy theo chỉ đạo của Bộ và sự lãnh đạo trực tiếp của địa phương. Cấp Sở có trách nhiệm làm đầu mối phối hợp liên ngành và phối hợp với các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn để thực hiện toàn diện các nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy. 2. Lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy trong các hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tại cơ sở. 3. Đưa nội dung phòng, chống ma túy vào Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa; xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học văn hóa; bồi dưỡng tập huấn cho đội ngũ cán bộ văn hóa xã, phường, thị trấn, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền phòng, chống ma túy. 4. Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương lồng ghép nội dung phòng, chống ma túy vào Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở nội dung vận động, tuyên truyền, giáo dục xây dựng và là một trong những cơ sở tổ chức bình xét công nhận gia đình văn hóa, thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa, trường học, cơ quan, đơn vị văn hóa trên địa bàn dân cư. 5. Tập trung tuyên truyền, giới thiệu các hoạt động, mô hình, các gương điển hình của ngành trong công tác phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng; qua đó có tác động mạnh mẽ đến các cấp, các ngành và từng gia đình quan tâm chăm lo giáo dục, quản lý các nhóm đối tượng có nguy cơ cao, kiên quyết bài trừ tệ nạn ma túy, mối hiểm họa của toàn xã hội. 6. Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch. 7. Khuyến khích tổ chức các hội thảo, hội thi, hội diễn của các tầng lớp Nhân dân, tổ chức các đợt tuyên truyền lưu động, tủ sách lưu động, triển lãm lưu động về phòng, chống ma túy.

Ảnh Minh họa

Kế hoạch cũng nêu rõ các giải pháp thực hiện gồm tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống ma túy; phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy, đặc biệt là những điểm mới của Luật phòng, chống ma túy năm 2021; cập nhật và tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn mới của các loại tội phạm ma túy và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong phong trào phòng, chống ma túy. Tổ chức sản xuất, phát hành các sản phẩm tuyên truyền về tác hại của ma túy và các mô hình phòng, chống ma túy. Tổ chức và triển khai đồng bộ các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy; lồng ghép công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức về phòng, chống ma túy trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, du lịch với các chương trình kinh tế - xã hội và trên phương tiện truyền thông với nội dung phù hợp. Tăng cường giáo dục trách nhiệm công vụ cho công chức, viên chức và người lao động thông qua các buổi hội nghị, hội thảo, phổ biến trong các buổi học nghị quyết, các buổi họp cơ quan. Kiên quyết xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống ma túy. Tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng về công tác phòng, chống ma túy cho đội ngũ những người làm công tác văn hóa, thể thao và du lịch. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch. Phát động phong trào toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tự giác tham gia các hoạt động thiết thực "Tháng hành động phòng, chống ma túy""Ngày toàn dân phòng, chống ma túy - 26/6".

Võ Phượng