Phê duyệt “Nội dung phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025” của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cập nhật lúc: 17:29 04/07/2020

Ngày 01 tháng 7 năm 2020 Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 398 /QĐ-SVHTTDL về việc Phê duyệt “Nội dung phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025” của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Các cá nhân điển hình tiên tiến được khen thưởng tại Hội nghị điển hình tiên tiến Sở VHTTDL lần thứ III-2020

Theo nội dung phát động, có 8 nhiệm vụ được triển khai thực hiện, cụ thể: Một, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch của Ngành trong giai đoạn 2020 - 2025 nhằm góp phần hoàn thành nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Hai, tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVII, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI; Ba, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của Nhân dân về vai trò, vị trí của văn hóa nói chung, giá trị di sản văn hóa nói riêng trong nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn hiện nay; Bốn, đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tỉnh Đắk Lắk; Năm, tuyên truyền nâng cao nhận thức về môi trường du lịch đến từng người dân tại các khu du lịch, tăng cường công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh cho du khách trên địa bàn tỉnh; Sáu, tăng cường các hoạt động chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp giữa các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với các địa phương trong triển khai thực hiện Phong trào theo các nội dung được phân công; Bảy, thường xuyên xây dựng các phong trào thi đua, cập nhật và tăng cường đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động về công tác thi đua, nhằm phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát triển toàn diện, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao; Tám, đảm bảo tăng cường công tác bí mật, giữ gìn trật tự an toàn trong cơ quan, đơn vị. Tích cực chủ động phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn về người và tài sản của đơn vị.

Võ Phượng