Phát động Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Cập nhật lúc: 22:12 22/09/2021

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản số 8853/UBND-NC, ngày 15/9/2021về việc tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ tổ chức.

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo triển khai đến Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc phổ biến Kế hoạch tổ chức Cuộc thi và Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ (kèm theo Thể lệ cuộc thi và Đề thi) đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị; đồng thời vận động, tạo điều kiện thuận lợi để tất cả công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị hưởng ứng tham gia; đảm bảo mỗi phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc có ít nhất 30% số người có bài dự thi; riêng công chức Thanh tra Sở tất cả phải có bài dự thi. Giao Thanh tra Sở có trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị triển khai, thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo; tổng hợp bài dự thi theo từng đơn vị đảm bảo thời gian đúng quy định. Thời gian nhận bài dự thi tính từ ngày phát động Cuộc thi đến hết ngày 05/10/2021 và gửi về Thanh tra Sở (số điện thoại 02623859528) để tổng hợp gửi Thanh tra tỉnh trước ngày 10/10/2021.

Xem Thể lệ và hệ thống câu hỏi tại đây

Võ Phượng