Phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh năm 2019

Cập nhật lúc: 15:53 19/12/2018

Trên cơ sở Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua - khen thưởng trong tình hình mới; Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 10/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước; thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ công tác năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 24/CT-UBND về Phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh năm 2019.

Theo đó, với chủ đề “Phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, thi đua giành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019”, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Một là đẩy mạnh và đa dạng hóa các phong trào thi đua với nhiều nội dung thiết thực, hiệu quả, phấn đấu thực hiện thắng lợi và về đích sớm các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phấn đấu về đích sớm và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh đã được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh xác định và chương trình công tác của UBND tỉnh đề ra trong năm 2019. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị nhất là ở cơ sở, gắn công tác xây dựng Đảng với nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và điều hành của các cấp chính quyền. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để nâng cao chỉ số năng lực canh tranh cấp tỉnh, thúc đẩy tăng trưởng kỉnh tế.  Nghiêm túc thực hiện triệt để thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết nhanh gọn đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức và công dân.Tiếp tục đề ra các biện pháp, giải pháp phù hợp để đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Ảnh: Lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới tại huyện Cư M'gar

Hai là đẩy mạnh cải cách hành chính trong đó phải chú trọng cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh, gắn với cải cách tư pháp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật.

Ba là các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019 của tỉnh thành các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể để phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị và các công tác trọng tâm của ngành, đơn vị, địa phương đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân.

Bốn là giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng đề cương và tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng về vai trò, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước, các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trên tất cả các lĩnh vực đời sống, xã hội, tạo điều kiện cho các điển hình tiên tiến trong việc phổ biến, nhân rộng.

Ảnh: Mô hình nuôi cá lăng tại xã Ea Kao, tp Buôn Ma Thuột

Năm là tiến hành tổ chức sơ kết, tổng kết gắn với việc bình xét, đề nghị khen thưởng phải đảm bảo đúng đối tượng, đúng thành tích, đúng quy định và kịp thời nhằm đưa công tác thi đua khen thưởng thực sự là động lực, động viên các cấp các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tầng lớp Nhân dân nỗ lực thi đua phấn đấu lập thành tích cao nhất chào mừng 44 năm ngày giải phóng Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk và Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019; Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2019./.

TV