Nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông, báo chí phục vụ nhiệm vụ chính trị, bảo vệ Tổ quốc

Cập nhật lúc: 20:33 14/09/2021

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Công văn số 8792/UBND-KGVX ngày 14/9/2021 về việc nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông, báo chí phục vụ nhiệm vụ chính trị, bảo vệ Tổ quốc.

Ngã sáu Buôn Ma Thuột

Nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng và quản lý hoạt động báo chí phục vụ nhiệm vụ chính trị, bảo vệ Tổ quốc và thông tin thiết yếu, nhất là thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng, hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và hệ thống chính trị trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí, UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì định hướng hoạt động báo chí, truyền thông phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn tỉnh; chủ động cung cấp thông tin nhằm định hướng, dư luận, đẩy lùi thông tin, văn hóa xấu độc, nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh định hướng công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu phù hợp với từng thời kỳ.

Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo chí thường trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng, hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở và các phương tiện truyền thông mới.

Một góc buôn Ko Dhong, thành phố Buôn Ma Thuột

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí địa phương chủ động xây dựng phương án đề xuất với cơ quan chủ quản tạo điều kiện nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, nâng cao chất lượng thông tin và số lượng tin, bài, chương trình của cơ quan báo chí địa phương. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực báo chí và chấp hành pháp luật của các cơ quan báo chí; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ quản báo chí xử lý kiên quyết, kịp thời các trường hợp vi phạm quy định về thông tin, xa rời tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí.

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan cung cấp thông tin về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc; chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn những thông tin xấu độc làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc và quân đội; phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền hoạt động quân sự, quốc phòng và đối ngoại quốc phòng.

Công an tỉnh Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp thông tin cho báo chí về công tác đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn và kiểm tra, xử lý các thông tin xấu độc, thông tin vi phạm pháp luật Việt Nam; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động xây dựng các kênh thông tin trên mạng xã hội đủ mạnh bằng nhiều thứ tiếng để đấu tranh bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia trên không gian mạng; tăng cường theo dõi, phát hiện kịp thời tin giả, tin sai sự thật; xác minh và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định.

Buôn làng vào hội

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động cung cấp thông tin về việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, văn hóa truyền thống của dân tộc, của tỉnh để các cơ quan thông tin báo chí thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền; Lồng ghép nội dung thông tin, tuyên truyền về xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong quá trình thực hiện các chương trình, kế hoạch tuyên truyền, tập huấn, quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh.