Kế hoạch tổ chức tập huấn triển khai sử dụng chữ ký số

Cập nhật lúc: 17:12 29/05/2019

Triển khai chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 1448/UBND-KGVX, ngày 25/02/2019 về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan Nhà nước các cấp theo Chỉ thị 02/CT-TTg, ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Xác định đây là một trong những nhiệm quan trọng được Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai để sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các giao dịch điện tử phục vụ quản lý, điều hành, xử lý công việc và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Lớp tập huấn chữ ký số do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch tổ chức Lớp tập huấn triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhằm đào tạo, hướng dẫn sử dụng chữ ký số của cơ quan, đơn vị cho cán bộ văn thư, cán bộ phụ trách công nghệ thông tin và sử dụng chữ ký số cá nhân cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị, với nội dung hướng dẫn sử dụng, cài đặt phần mềm ký số trên máy tính và sử dụng trên phần mềm quản lý văn bản (iDesk); dự kiến thời gian tập huấn trong tháng 6/2019.

Võ Phượng