Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Cập nhật lúc: 09:28 22/07/2021

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tổ chức lấy ý kiến rộng rãi Nhân dân về dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Bảo tàng Đắk Lắk

Theo đó, dự thảo Thông tư gồm có 3 Chương và 7 Điều (Chương 1. Quy định chung; Chương 2. Vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chương 3. Tổ chức thực hiện).

Thông tư này hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Đối tượng áp dụng của Thông tư là các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, gồm: đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục thuộc Bộ;  đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục, Văn phòng thuộc Bộ; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Nội dung chi tiết của dự thảo Thông tư được đăng tải tại địa chỉ: https://bvhttdl.gov.vn/van-ban-du-thao/document-7325.htm. Thời gian góp ý của dự thảo Thông tư đến trước ngày 21/9/2021.

Duy Hà