Hội nghị điển hình tiên tiến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ được tổ chức vào tháng 6 năm 2020

Cập nhật lúc: 21:09 24/04/2020

Nhằm tổng kết, đánh giá tình hình công tác thi đua, khen thưởng và kết quả của phong trào thi đua yêu nước, làm rõ những ưu điểm nổi bật của phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng. Rút ra các bài học kinh nghiệm, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thời gian tới. Biểu dương thành quả của phong trào thi đua yêu nước, các tập thể, đại biểu và các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu của Sở nhằm khơi dậy, cổ vũ sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết, phát huy sức mạnh nội lực, tạo động lực mới cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự kiến tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk lần thứ III - năm 2020 vào tháng 6/2020. Tại Hội nghị này bên cạnh những nội dung nhằm biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến và các tập thể, các đại biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua trong các năm qua, sẽ thông qua danh sách đại biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước cấp tỉnh.

Ảnh minh họa

Qua Hội nghị sẽ tiếp tục khẳng định tính thiết thực, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay, đúc kết bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng, kinh nghiệm về xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Đảm bảo đại biểu tham dự Hội nghị đúng thành phần, là đại diện cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

Võ Phượng