Góp ý dự thảo Chiến lược phát triển du lịch và văn hóa Việt Nam

Cập nhật lúc: 16:26 29/06/2021

Sáng 29-6, Bộ Văn hóa –Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) đã tổ chức hội nghị trực tuyến Định hướng, góp ý dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025.

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Đắk Lắk có Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành hữu quan.

Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 hướng đến mục tiêu: khơi dậy khát vọng cống hiến vì Tổ quốc, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa và con người Việt Nam, từng bước xây dựng văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và hội nhập quốc tế…

Cụ thể, đến năm 2030: 100% các bộ, ngành, địa phương xây dựng và thực hiện hiệu quả Quy tắc ứng xử văn hóa trong các lĩnh vực chuyên ngành theo chức năng, nhiệm vụ; 100% đơn vị hành chính cấp tỉnh, huyện có Trung tâm Văn hóa - thể thao; 100% đơn vị hành chính cấp xã có Nhà văn hóa…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh chủ trì tại điểm cầu Đắk Lắk

Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025 tập trung các nội dung: tổng kết, đánh giá, hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển du lịch; ứng dụng khoa học và công nghệ hiện đại, công nghệ số trong ngành du lịch; tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch; phát triển sản phẩm du lịch và quản lý chất lượng dịch vụ du lịch; hỗ trợ doanh nghiệp du lịch phục hồi, phát triển trong bối cảnh tác động của đại dịch COVID-19…

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về công tác phối hợp giữa các bộ, ngành liên quan trong việc phát huy sức mạnh nội sinh và khả năng hội nhập quốc tế về văn hóa; xây dựng chỉ số bền vững văn hóa gắn với các mục tiêu phát triển bền vững; bảo vệ, phát huy giá trị di sản trong bối cảnh hiện nay; chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng giao thông tại các khu vực động lực phát triển du lịch; xúc tiến quảng bá và kích cầu thị trường du lịch Việt Nam trong bối cảnh mới…

Đại biểu tham dự tại điểm cầu Đắk Lắk

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng ghi nhận và tiếp thu ý kiến của các đại biểu. khẳng định Bộ sẽ tổ chức tổng hợp, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện các dự thảo để kịp thời trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo đúng chất lượng, tiến độ thời gian được giao.