Giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế hội đặc thù trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2019

Cập nhật lúc: 16:43 08/08/2019

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định số 2216/QĐ-UBND về giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế hội đặc thù trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2019.

Theo đó, tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên là 40.258 chỉ tiêu, trong đó: Giao cho các đơn vị sử dụng là: 40.247 chỉ tiêu (Sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 32.731 chỉ tiêu; Sự nghiệp y tế: 5.393 chỉ tiêu; Sự nghiệp khác: 2.123 chỉ tiêu) và Dự nguồn tinh giản năm 2020 là: 11 chỉ tiêu. Số lượng người làm việc tại hội đặc thù là 128 chỉ tiêu.

Tại Quyết định, UBND tỉnh giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ số lượng người làm việc để quản lý, tuyển dụng và sử dụng viên chức theo đúng quy định hiện hành. Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị rà soát, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ viên chức theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong năm 2019, số lượng viên chức được Ủy ban nhân dân tỉnh giao là 320 chỉ tiêu (giảm 06 chỉ tiêu so với năm 2018).

 

 

TV