Giao biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội đặc thù và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2018

Cập nhật lúc: 20:57 03/08/2018

Trên cơ sở Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 6, ngày 03/8/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 1774/QĐ-UBND về giao biên chế công chức, số lượng người làm việc  trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội đặc thù và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của tỉnh Đắk Lắk năm 2018.

Theo đó, trong năm 2018 tổng số biên chế công chức của tỉnh là 3.212 biên chế; tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh là 41.176 chỉ tiêu; số lượng người làm việc tại các tổ chức hội đặc thù là 112 chỉ tiêu; số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP là 2.373 chỉ tiêu.

Trong năm 2018, biên chế công chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là 58 biên chế (giảm 01 so với năm 2017); số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập là 326 chỉ tiêu (giữ nguyên so với năm 2017); số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP là 49 (tăng 01 số với năm 2017)./.

 

An Nhiên