Đến năm 2025, có hơn 50 ngàn cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Lắk được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc

Cập nhật lúc: 16:05 25/06/2019

Đó là mục tiêu tại Kế hoạch thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 - 2025” vừa được UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành

Ảnh minh họa

Kế hoạch được ban hành nhằm nâng cao, cập nhật kiến thức dân tộc, văn hóa dân tộc thiểu số, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc; kỹ năng sử dụng tiếng dân tộc thiểu số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào dân tộc thiểu số. Góp phần thực hiện hiệu quả công tác quyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội theo chủ trương, đường lối với Đảng và pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Mục tiêu của Kế hoạch, đến năm 2020: Tối thiểu 50% cán bộ, công chức viên chức thuộc nhóm đối tượng 3 và nhóm đối tượng 4 của Sở, ban, ngành được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dân tộc; Tối thiểu 20% cán bộ, công chức, viên chức thuộc nhóm đối tượng 3, nhóm đối tượng 4 của cấp huyện, cấp xã tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào dân tộc thiểu số được bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số.

Đến năm 2025: Tối thiểu 80% cán bộ, công chức viên chức thuộc nhóm đối tượng 3 và nhóm đối tượng 4 của cấp tỉnh được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dân tộc; Tối thiểu 80% cán bộ, công chức, viên chức thuộc nhóm đối tượng 3, nhóm đối tượng 4 của cấp huyện, cấp xã tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào dân tộc thiểu số được bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số.

Theo kế hoạch, dự kiến sẽ tổ chức hơn 900 lớp học, với khoảng hơn 50 ngàn người tham dự. Tổng kinh phí thực hiện Kế hoạch khoảng 74.449 triệu đồng.

Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk là cơ quan chủ trì, tham mưu UBND tỉnh Đắk Lắk thực hiện Kế hoạch.

Dương Nguyễn