Đắk Lắk ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ

Cập nhật lúc: 14:39 03/03/2017

Nhằm tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tăng chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về mặt nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về tinh thần phục vụ và nâng cao trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo của các cơ quan nhà nước trong việc giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, đó là mục tiêu tổng quát được đề ra trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ được ban hành kèm theo Quyết định số 451/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

 Hướng dẫn thủ tục cho doanh nghiệp (Ảnh minh họa)

Theo đó, Kế hoạch hành động đã đề 04 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, gồm:

 (1) Tạo môi trường thuận loại cho doanh nghiệp trong khởi sự kinh doanh và đổi mới sáng tạo bằng việc kết nối các thủ tục đăng ký kinh doanh, thuế, lao động, bảo hiểm xã hội nhằm đơn giản các thủ tục, giảm thời gian và chi phí khởi sự kinh doanh từ 24 ngày xuống còn 15 ngày; hỗ trợ doanh nghiệp nghiệp thực hiện bảo hộ, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, phát triển tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ triển khai Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025.

 (2) Tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, như: Rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và và các thủ tục liên quan xuống dưới 120 ngày; thời gian giải quyết thủ tục tiếp cận điện năng xuống dưới 33 ngày; thời gian đăng ký quyền sở hữu và sử dụng tài sản gắn với đất xuống còn 14 ngày; thời gian nộp thuế xuống còn 119 giờ/năm; giảm số giờ giao dịch bảo hiểm xã hội xuống còn 45 giờ; giao dịch thương mại qua biên giới, phấn đấu giảm thời gian thông qua cho các lô hàng luồng vàng còn trung bình dưới 1 giờ 30 phút, luồng đỏ còn trung bình dưới 06 giờ, từ đó rút nắng thời gian thực hiện thủ tục xuất khẩu xuống dưới 70 giờ và nhập khẩu xuống dưới 90 giờ; …

(3) Triển khai thực hiện Chính quyền điện tử theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ, phấn đấu đến hết năm 2017, 100% các sở, ngành, đơn vị, địa phương sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong hoạt động cơ quan; ít nhất 50% dịch vụ công phổ biến, liên quan đến người dân, doanh nghiệp được cung cấp ở mức độ 3; cho phép sử dụng thanh toán lệ phí trực tuyến, nhận hồ sơ và trả kết quả trực tuyến hoặc gửi qua mạng.

 (4)Thực hiện công tác cải cách hành chính và nâng cao trình độ, đạo đức đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công và Kế hoạch hành động này để triển khai thực hiện.

Phương Hiếu