Đã có Thông tư hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cập nhật lúc: 16:59 04/09/2019

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BVHTTDL hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, gồm 7 Chương với 34 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2019.

Theo đó, Thông tư hướng dẫn một số nội dung về đối tượng thi đua, khen thưởng; tổ chức thi đua, danh hiệu thi đua và tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua; hình thức khen thưởng và tiêu chuẩn khen thưởng; thẩm quyền quyết định, trao tặng, thủ tục, hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng Sáng kiến và Quỹ Thi đua, Khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch và được áp dụng đối với cá nhân, tập thể liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng ngành VHTTDL.

Về quyền lợi và nghĩa vụ của cá nhân, tập thể được tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng: Cá nhân được nhận Bằng khen, Giấy chứng nhận và tiền thưởng hoặc hiện vật theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng; được ưu tiên cử đi nghiên cứu, học tập, công tác, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn ở trong và ngoài nước; được ưu tiên, xem xét, đánh giá, quy hoạch bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và được xem xét nâng lương trước thời hạn theo quy định. Tập thể được cấp Bằng khen, Giấy chứng nhận và tiền thưởng hoặc hiện vật theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng; có quyền lưu giữ, trưng bày và sử dụng Bằng khen, Giấy khen, Giấy chứng nhận hoặc hiện vật khen thưởng trên các văn bản, tài liệu chính thức của cơ quan, đơn vị.

 Về phân chia Khối thi đua, Cụm thi đua: Căn cứ đặc điểm về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tính chất công việc, phạm vi hoạt động của tổ chức, Vụ Thi đua, Khen thưởng trình Bộ trưởng quyết định thành lập các Khối thi đua gồm các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và Cụm thi đua gồm các Sở.

Về sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học: Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học có phạm vi ảnh hưởng để làm căn cứ đề nghị xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng.

 Về hình thức và nội dung tổ chức phong trào thi đua:  Hình thức và nội dung tổ chức phong trào thi đua thực hiện theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP. Bộ trưởng phát động thi đua theo đợt hoặc theo chuyên đề nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội

Về danh hiệu thi đua: Cá nhân có “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”; “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ”; “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; “Lao động tiên tiến”. Tập thể có “Cờ thi đua của Chính phủ”; “Cờ thi đua của Bộ”; “Tập thể Lao động xuất sắc”; “Tập thể Lao động tiên tiến”.

Các loại hình khen thưởng: Cấp Nhà nước, có: “Huân chương Sao vàng”; “Huân chương Hồ Chí Minh”; “Huân chương Độc lập” hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; “Huân chương Lao động” hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; “Huân chương Dũng cảm”; “Huân chương Hữu nghị”. Huy chương Hữu nghị. Danh hiệu vinh dự nhà nước, có Danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” Danh hiệu “Anh hùng Lao động”; Danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”; Danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”; Danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”; Danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”. Giải thưởng vinh dự nhà nước, có: “Giải thưởng Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, tại Thông tư cũng quy định về các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Tiêu chuẩn xét tặng các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước; Tiêu chuẩn xét tặng các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; thẩm quyền quyết định tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; Thẩm quyền đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; Hồ sơ đề nghị khen thưởng; Thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng; Thủ tục xét khen thưởng và trình cấp trên khen thưởng; Tổ chức trao tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; Quản lý, lưu trữ hồ sơ khen thưởng; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Hội đồng Sáng kiến tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ…

An Nhiên