Chỉ thị số 35-CT/TU về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (1940-2020) và 45 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột (10/3/1975 - 10/3/2020).

Cập nhật lúc: 15:29 21/03/2019

Ngày 13/3/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Chỉ thị số 35-CT/TU về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (1940-2020) và 45 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột (10/3/1975 - 10/3/2020).

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các ban cán sự đảng, đảng đoàn; các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, chính trị cho các thế hệ cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh về truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng bộ tỉnh và trong 80 năm qua; nêu bật vị trí, vai trò, ý nghĩa về sự ra đời của Đảng bộ tỉnh và 45 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột lịch sử và những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngã 6 Buôn Ma Thuột

Phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk và 45 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk trong toàn hệ thống chính trị.

Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, cân đối các nguồn lực từ ngân sách nhà nước, các nguồn lực xã hội hóa để làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, thực hiện các chính sách an sinh, xã hội, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, nhất là đồng bào khu căn cứ kháng chiến của tỉnh…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ mít tinh và các hoạt động văn háo, văn nghệ kỷ niệm 45 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk quy mô cấp tỉnh (dự kiến trong tháng 3/2020) đảm bảo ý nghĩa, tiết kiệm.

Nguyễn Văn Thăng