Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

Cập nhật lúc: 11:02 02/01/2021

Ảnh minh họa

Ngày 29 tháng 12/2020  Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Chỉ thị số 04 -CT/TU về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Theo đó Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được ban hành trên cơ sở thực hiện Chỉ thị số 48 -CT/TW, ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc “Tổ chức Tết năm 2021”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện để Nhân dân trên địa bàn tỉnh vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021 theo Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 04/12/2020 của tỉnh ủy gắn với phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Chỉ thị 04-CT/TU, ngày 29/12/2020  

Võ Phượng