Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định về Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật của Ngành năm 2020

Cập nhật lúc: 11:09 03/01/2020

Ngày 24 tháng 12 năm 2019 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định số 4696 /QĐ - BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020. Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, văn nghệ sỹ, vận động viên, huấn luyện viên, hướng dẫn viên, thuyết minh viên, học sinh, sinh viên trong toàn Ngành; nâng cao hiểu biết và ý thức tuân thủ pháp luật của Nhân dân khi tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường trật tự, kỷ cương, phòng ngừa và hạn chế vi phạm pháp luật; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Ảnh minh họa

Theo đó 6 nội dung trọng tâm của Kế hoạch Phổ biến giáo dục pháp luật của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020 gồm: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về các nội dung của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đặc biệt là các nội dung liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.   Phổ biến các chính sách, pháp luật mới vừa được ban hành như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, Bộ luật Lao động (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Tiếp tục phổ biến kịp thời, đầy đủ các quy định pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình, đặc biệt là các quy định mới ban hành như: Luật Thư viện, Luật Du lịch, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sở hữu trí tuệ; các quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch, kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; các văn bản quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Du lịch, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. Tiếp tục phổ biến các quy định về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trong cộng đồng dân cư và tuyên truyền để việc xây dựng, thực hiện hương ước đảm bảo các quy định của pháp luật và phát huy vai trò trong đời sống xã hội. Các Điều ước Quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; ý thức bảo vệ pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật; gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật.

Tại Kế hoạch, nhiệm vụ được giao cho các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là: Kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật của đơn vị theo quy định của pháp luật; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua đội thông tin, chiếu phim lưu động của ngành ở địa phương; Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bằng hình thức cổ động trực quan với các loại hình như panô, băng rôn, khẩu hiệu, tranh cổ động, ảnh thời sự..., tập trung tuyên truyền tại các địa điểm công cộng, khu vui chơi, giải trí, điểm sinh hoạt văn hóa, khu thể thao, du lịch; Lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật với các hoạt động lễ hội, hội thi, sinh hoạt văn hóa cộng đồng tại địa phương; hội thi trong cán bộ, công chức, viên chức về từng chủ đề; biểu diễn văn nghệ, tiểu phẩm, giao lưu văn hóa nghệ thuật; Tổ chức Ngày Pháp luật (9/11) tại cơ quan theo hướng dẫn chung; Tổ chức các hoạt động PBGDPL khác phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Võ Phượng