Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2018 của Chính phủ

Cập nhật lúc: 19:12 30/01/2018

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện vừa ký ban hành Chương trình hành động của Bộ về  thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Theo Chương trình hành động có 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được đề ra, bao gồm: Tăng cường thực hiện các văn bản quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch gắn với cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả công vụ; Thực hiện có hiệu quả kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lập kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019 - 2020 theo đúng chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính; Tập trung triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ và môi trường; nâng cao quản lý các cơ sở đào tạo; thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan; Mở rộng, chủ động, tăng cường hợp tác quốc tế về văn hóa, thể thao và du lịch; Quản lý tốt các hoạt động bảo tồn, tôn tạo, phát huy di sản văn hóa, các giá trị văn hóa dân tộc và các hoạt động văn hóa nghệ thuật; chú trọng tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình; khai thác, vận hành và quản lý tốt Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam; Đẩy mạnh phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, tiếp tục nâng cao thành tích của các môn thể thao trọng điểm để tiếp cận với thành tích châu lục và thế giới; Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị về Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn;

Căn cứ vào Chương trình hành động này và các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, Thành ủy, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Diệu Vũ