​Ban hành Quy định mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 22:38 09/04/2019

UBND tỉnh vừa ban hành kèm theo Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND về ban hành quy định mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và có hiệu lực thi hành từ ngày 18/4/2019, gồm  03 phần với 12 điều.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện; đồng thời, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc đánh giá việc thực hiện Quyết định này và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Đối tượng áp dụng: Các cơ quan Nhà nước, cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam; đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội; Ban quản lý dự án sử dụng vốn Nhà nước thuộc địa phương quản lý. Đơn vị mua sắm tập trung, cơ quan quản lý Nhà nước về mua sắm tập trung và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Về Danh mục tài sản mua sắm tập trung và nguồn kinh phí mua sắm tâp trung: Danh mục tài sản mua sắm tập trung (trừ thuốc chữa bệnh), gồm: Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến; Bộ máy tính để bàn: Bao gồm cả bộ lưu điện, máy tính xách tay, máy in (số lượng mua từ 03 bộ, máy trở lên cho mỗi loại tài sản đối với mỗi đơn vị trực tiếp sử dụng); Máy photocopy; Máy chiếu (bao gồm cả màn chiếu); Trang thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, gồm: Bàn, ghế học sinh có số lượng mua sắm từ 50 bộ trở lên đối với mỗi đơn vị trực tiếp sử dụng; Thiết bị dạy môn tin học; Thiết bị dạy môn ngoại ngữ; Thiết bị thể dục, thể thao, hồ bơi; Máy chiếu đa năng, máy chiếu vật thể, tivi tương tác; Thiết bị tối thiểu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo có giá trị mua sắm tư 100 triệu đồng trở lên/01lần mua sắm đối với mỗi đơn vị trực tiếp sử dụng; Máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại các đơn vị y tế công lập có giá trị mua sắm từ 100 triệu đồng trở lên/01 lần mua sắm đối với mỗi đơn vị trực tiếp sử dụng. Đối với các loại tài sản ngoài danh mục mua sắm tập trung nêu trên; các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Đắk Lắk thực hiện đấu thầu mua sắm theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đơn vị mua sắm tập trung là Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp thực hiện mua sắm tập trung đối với danh mục tài sản mua sắm tập trung quy định tại Khoản 1 Điều 4 Quy định này.

Thời gian thực hiện mua sắm tập trung: Mua sắm tập trung được thực hiện 02 đợt/năm. Việc lập, phê duyệt dự toán mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập  trung phải phù hợp với tiêu chuẩn, định mức sử dụng theo quy định của cấp có thẩm quyền và đáp ứng nhu cầu sử dụng của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo hướng dẫn của UBND tỉnh.

Thời hạn các đơn vị đầu mối đăng ký nhu cầu mua sắm tập trung với đơn vị mua sắm tập trung trước ngày 31 tháng 01 hàng năm. Trường hợp quá thời hạn quy định mà các cơ quan, tổ chức, đơn vị không gửi nhu cầu mua sắm tập trung đối với tài sản đã được giao dự toán mua sắm thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung thì xem như không có nhu cầu mua sắm tài sản đó (trừ trường họp tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt bổ sung dự toán mua sắm trong năm) và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh. Trường hợp phát sinh nhu cầu mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung ngoài dự toán được giao đầu năm và đã được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt bổ sung dự toán mua sắm; cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản và cơ quan đầu mối đăng ký mua sắm tập trung thực hiện tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung gửi về Sở Tài chính để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định giao Đơn vị mua sắm tập trung căn cứ thỏa thuận khung đã được ký kết (nếu có), quy định của pháp luật về đấu thầu để áp dụng hình thức mua sắm phù hợp hoặc giao cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu về tài sản tổ chức thực hiện mua sắm.

Ngoài ra, cũng quy định cụ thể về thực hiện công tác đấu thầu cũng như xử lý một số trường hợp phát sinh cụ thể.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản đề xuất nhu cầu mua sắm tài sản công cung với việc lập dự toán ngân sách hàng năm, trình cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt theo quy định pháp luật về NSNN; Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện đểtham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung kịp thời, đảm bảo phù hợp với thực tế tại địa phương và theo đúng quy định của pháp luật; Theo dõi hướng dẫn Đơn vị mua sắm tập trung thực hiện việc quản lý, sử dụng các khoản thu, chi liên quan đến mua sắm tập trung theo quy định; Tham mưu UBND tỉnh xử lý giải quyết những vấn đề phát sinh trong lĩnh vực mua sắm tập trung theo thẩm quyền; Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong lĩnh vực mua sắm tập trung theo thẩm quyền. Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Phổ biến, quán triệt nội dung Quyết định này và các văn bản pháp luật có liên quan về mua sắm tập trung cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; Chủ trì, phổi hợp với Đơn vị mua sắm tập trung hướng dẫn, thực hiện việc tổng hợp và đăng ký nhu cầu mua sắm tập trung của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo đúng thời gian quy định; Theo dõi, đôn đốc việc ký kết hợp đồng mua sắm tài sản tập trung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý…..

TV