Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại theo tháng đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cập nhật lúc: 13:15 23/09/2021

Ngày 20/9/2021 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định Số 429/QĐ-SVHTTDL về việc Ban hành quy chế đánh giá, xếp loại theo tháng đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ảnh minh họa

Theo đó, Quy chế được áp dụng đối với các đối tượng là Công chức, viên chức làm việc tại các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ và làm việc theo hợp đồng lao động khác tại các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Việc ban hành Quy chế nhằm đánh giá xếp loại theo tháng đối với công chức, viên chức và người lao động là căn cứ cho công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chính sách khác đối với công chức, viên chức và người lao động; Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chuẩn hóa, xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp; nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tự giác trong thực thi công vụ của công chức, viên chức và người lao động; tạo môi trường sáng tạo, đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị. Việc đánh giá, phân loại phải đảm bảo tính khách quan, công bằng, dân chủ, công khai trên cơ sở thực hiện tự phê bình và phê bình, nêu cao trách nhiệm của tập thể và cá nhân, không nể nang, trù dập, thiên vị và hình thức. Qua đánh giá làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và triển vọng phát triển của công chức, viên chức. Đánh giá, xếp loại chất lượng phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể; đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của phòng chuyên môn, đơn vị được giao quản lý, phụ trách. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động theo quy định tại Quy chế này được sử dụng làm cơ sở để liên thông trong đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên. Những yêu cầu Khi nhận xét, đánh giá kết quả công việc của công chức, viên chức và người lao động phải căn cứ vào chức trách và nhiệm vụ được giao đối với từng cá nhân; phải đánh giá được hiệu quả, chất lượng, tiến độ; ý thức tổ chức, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ và kết quả thực hiện các tiêu chuẩn khung năng lực vị trí việc làm của công chức, viên chức và người lao động làm thước đo chủ yếu trong đánh giá, xếp loại.

Võ Phượng