Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch” năm 2021

Cập nhật lúc: 22:30 30/03/2021

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 928/QĐ-BVHTTDL về Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch” năm 2021.

Mục đích của Kế hoạch nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, gắn với các phong trào: "Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới", "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; cuộc vận động xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; xây dựng nếp sống văn minh và gia đình văn hóa... Nâng cao nhận thức và năng lực hành động của toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp; các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội về nội dung, mục đích, ý nghĩa của công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ trong các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa ở gia đình, cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Tăng cường phòng ngừa, kéo giảm các loại tội phạm, giảm các vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; đảm bảo môi trường hoạt động kinh doanh văn hóa, thể thao và du lịch an toàn, lành mạnh. Giảm số vụ vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, nhất là các vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh lữ hành, kinh doanh lưu trú du lịch, lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan; hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa như: Vũ trường; karaoke, bar.

Nội dung chính của Kế hoạch, gồm: Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và kết quả thực hiện phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong xây dựng gia đình, cộng đồng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; Xây dựng chuyên trang, chuyên mục về phòng ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; các văn bản quy phạm pháp luật về văn hóa, thể thao và du lịch được rà soát, hệ thống hóa; các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm, quy chế, quy định về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Ảnh minh họa

Các phương thức thực hiện, gồm: Phối hợp với Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch Việt Nam; Báo Văn hóa xây dựng kịch bản phim, chuyên trang, chuyên mục; Sản xuất các ấn phẩm truyền thông như: Bản tin truyền hình, phát thanh audio, Longform, Photographic… được đăng tải trên các Phương tiện truyền thông của Bộ (Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Mạng thông tin văn hóa - Cinet; Kênh Quảng bá văn hóa, thể thao và du lịch - toquoctv.vn…) phản ánh các sự kiện, hoạt động trong phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021.

Cục Văn hóa cơ sở là đơn vị chủ trì phối hợp với Trung tâm Điện ảnh, thể thao và du lịch Việt Nam, Báo Văn hóa tổ chức các hoạt động tuyên truyền theo Kế hoạch được phê duyệt.

Kinh phí thực hiện Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch” trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp Văn hóa thông tin cấp cho Cục Văn hóa cơ sở năm 2021.

Xem các văn bản tại đây

                                                                                                Dương Duy

Nguyễn Duy